Personforsikring

OBS

Ikke alle forsikringsselskaper tilbyr disse forsikringsdekningene. Dette er også dekninger som krever at man fyller inn helseerklæringer i etterkant som må bli godkjent for at forsikringen skal tre i kraft.

Hva gjør jeg hvis jeg er usikker på hvilke type dekninger og forsikringssummer som er riktig for meg?

Du kan enten fylle ut forsikringssummene du ønsker selv i opplysningsskjemaet, eller la forsikringsselskapene komme med sin anbefaling på personforsikring til deg, ved å ikke fylle ut forsikringssummene. Arveloven kan ha  stor betydning for hvilke forsikringssummer du bør velge under livsforsikring, derfor kan det være klokt å la forsikringsselskapene komme med sin anbefaling da dette kan være komplisert.

Uføreforsikring

Ufør = Manglende evne til å arbeide

Dette er den viktigste forsikringen som de fleste glemmer å tegne. Dette er en forsikring på din inntekt og kan ikke sammenlignes med en enkel ulykkesforsikring. Denne forsikringen gir deg utbetaling uansett hva som er årsaken til arbeidsuførheten. En ulykkesforsikring er en forsikring som kun gir deg utbetaling ved medisinsk invaliditet som følge av en ulykke. Oftest er det uførhet som følge av sykdom som rammer og dette dekker ikke en ulykkesforsikring i det hele tatt.Er du 30 år gammel og har en årslønn på 500.000 kr vil du ha en fremtidig samlet inntekt frem til pensjonsalder (67 år) på totalt 18.500.000,- kr. Med dagens system vil man hvis man blir arbeidsufør, normalt få utbetalt ikke mer enn halvparten av det man har tjent årlig. Dvs. et inntekts fall på 50%. Dette  bør man forsikre seg mot.Det kan tegnes forsikringer som gir deg månedlige utbetalinger etter 1 års sykemelding og forsikringer som gir deg en større engangsutbetaling ved varig arbeidsuførhet, normalt etter 5 – 8 år. Ofte anbefales det å fokusere på den månedlige utbetalingen, da det hjelper lite å få en utbetaling etter 5 år hvis den private økonomien er blitt katastrofal til da. I dag er det kun en skatteprosent på 5,6 % på de månedlige utbetalingene man får ved arbeidsuførhet.

Livsforsikring

Forsikringssummen utbetales som et engangsbeløp ved død. Dette er en viktig forsikring for å sikre at den etterlatte kan betjene felles gjeld hvis den ene skulle falle bort.

Alvorlig sykdomsforsikring

Denne dekningen kalles også Kritisk sykdomsforsikring av noen forsikringsselskaper.  De fleste forsikringsselskaper gir deg en engangsutbetaling hvis du blir rammet av en av de sykdommene som forsikringen omfatter, når diagnosen er stilt eller operasjonen er gjennomført.

Behandlingsforsikring

Dette er en ny forsikring som flere forsikringsselskaper har begynt å tilby. Behandlingsforsikring kan sikre deg profesjonell behandling og rask tilgang til private helsetjenester. Noen forsikringsselskaper kaller denne dekningen helseforsikring.